แบบฟอร์มหนังสือราชการ


สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

1. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประประเทศ  Download
2. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ   Download
3. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย   Download
4. แบบรายงานผลการศึกษา (สำหรับข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐบาล
โดยได้รับเงินเดือนเต็ม)  Download
5. แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ  Download
6. แบบกรอกประวัติวิทยากร Download     
7. แบบสอบถามข้อมูลสถานที่จัดฝึกอบรม Download    
8. แบบรายงานผลการฝึกอบรม สัมมนา Download     
9. แบบรายงานการรับทุนศึกษา/ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ประชุม Download    

สำนักงานเลขานุการกรม

1. แบบหนังสือภายนอก (ครุฑ)   Download
2. แบบคำสั่ง   Download
3. แบบประกาศ   Download
4. แบบหนังสือรับรอง   Download
5. แบบรายงานการประชุม   Download
6. แบบส่งวิทยุ Download       
7. แบบรับแจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง Download     
8. แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม Download    
9.   แบบเชิญปรชุม อบรม สัมมนาของผู้บริหาร      1 9/07/45

กองการเจ้าหน้าที่

1. คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
        - ข้าราชการพลเรือน  Download
        - ข้าราชการผู้รับบำเหน็จ / บำนาญ   Download
2. คำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ   Download  
3. แบบคำขอย้าย   Download
4. คำร้องขอโอน   Download
5. แบบคำขอย้าย (สับเปลี่ยน)   Download
6. ข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงาน   Download
7. แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนข้าราชการ   Download
8. แบบ สว.1   Download
9. แบบ สว.2   Download
10. แบบ สว.3   Download
11. แบบ สว.4   Download
12. แบบ สว.5   Download
13. แบบ สว.6   Download
14 วิธีปฏิบัติกรณีข้าราชการเสียชีวิต Download    

กองคลัง

1. แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 
2. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
3. หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล  
4. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
5. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำงวด ปีงบประมาณ 2546 (แบบ 7 )   Download   13/01/46
6. รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมประจำไตรมาส ปีงบประมาณ 2546 (แบบ 7/1 )   Download   13/01/46
7. ขั้นตอนการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ
     -  รายการพัสดุชำรุด Download
     -  รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง Download
     -  บันทึกการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่าย Download
     -  ประกาศขายทอดตลาด Download
     -  เงื่อนไขการขายทอดตลาด Download

     -  หนังสือถึงกรมประชาสัมพันธ์ Downloa d

กองแผนงาน

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับทุน Download    
2. หนังสือยืนยันเรื่องค่าเดินทาง Download     
3 . แบบใบรับรองการเสนอชื่อสมัครรับทุน Download    
4 รายละเอียดการส่งข้อมูลของจังหวัด Download    
5 แบบการเขียนโครงการวิจัย (ว.1) Download 
6 แบบการเขียนรายงานวิจัย (ว.3) Download
7 แบบการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ Download
8 แบบฟอร์มการติดตามงานของผู้บริหาร Download
9 แบบฟอร์มการนำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง  Download   2 9/08/45
 
 
 
 
 
 
Copyright©2005 - Department of Agricultural Extension - All Right Reserved.